۱- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) انرژي دروني سامانه         ب) حالت استاندارد ترموديناميكي

 

۲- مفهوم جمله « آنتالپي يك تابع حالت است » را به طور خلاصه

بيان كنيد ؟

 

3-منظور از آنتالپي استاندارد سوختن چيست ؟

 

4-چرا همواره مقدار آنتالپي تبخير بيشتر از آنتالپي ذوب مي باشد ؟

 

5-آنتالپي سوختن همواره مثبت است يا منفي ؟ چرا ؟

 

6-مفاهيم زير را تعريف كنيد:

الف) آنتالپي انحلال         ب) قانون هنري

 

7-به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) گرماسنج ليواني براي اندازه گيري گرماي واكنش در فشار ثابت

 مي باشد يا در حجم ثابت ؟

ب) گرماسنج بمبي كدام متغير را اندازه گيري مي كند ؟ ( تغيير انرژي  

 يا تغيير آنتالپي )

پ) سامانه موجود در گرماسنج بمبي از چه نوعي است ؟ ( باز –

بسته – ايزوله )

 

8- واكنش روبرو يك واكنش گرماگير است . اما پيشرفت آن به صورت

خودبخودي است . دليل خودبخودي بودن انجام اين واكنش چيست ؟

 N2O4 (g)   →    2NO2 (g)            Δ H = 58 kj           

 

9- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در مخلوط روبرو تعداد فازهاي موجود را معين كنيد ؟ ( مخلوط

آب ، روغن و يك قطعه سنگ )

ب) مخلوط فوق همگن است يا ناهمگن ؟ چرا ؟

 

10- در الكل هاي راست زنجير هر اندازه طول زنجير هيدروكربني افزايش يابد

انحلال پذيري آنها در آب كمتر مي شود يا بيشتر ؟ چرا ؟

  فرآيند انحلال گاز آمونياك در آب با افزايش آنتروپي همراه است

يا كاهش آنتروپي ؟ چرا؟ 

 

۲-    اگر انحلال پذيري ماده اي 1.5 گرم ماده حل شونده در

100 گرم آب باشد ، آن ماده به كدام دسته تعلق دارد ؟

 ( محلول – كم محلول – نامحلول )

 

3-     بر اساس واكنش زير در اثر سوختن 5 مول گوگرد

چند كيلوژول گرما آزاد مي شود ؟

 S (s)  +  O2 (g)   →    SO2 (g)   )            Δ H = -296 kj.mol-1      

 

۴- تركيب هاي يوني زير را به دو دسته محلول و نامحلول تقسيم كنيد :

Ag2S    -    CaCO3     -     NH4NO3                 

 

 ۵- از واكنش 5.5 گرم هيدروژن با نيتروژن 20.4 گرم آمونياك توليد شده

است . بازده درصدي واكنش چقدر است ؟ (N=14   -    H=1 )

N2  +  3H2   →    2NH3                                 

 

 6- اگر 10 گرم كربن را در 20 ليتر اكسيژن بسوزانيم طبق معادله روبرو :

                                               C  +  O2  →   CO2

الف) كداميك واكنش دهنده محدود كننده است ؟ 

ب) چند گرم CO2 تشكيل مي شود ؟

 7- براي تهيه 4 ليتر محلول سديم هيدروكسيد 0.2 مول در ليتر

چه جرمي از سديم هيدروكسيد را نياز داريم ؟

(Na=23 . O=16  . H=1 )

 ۸- واكنش A (g)   →   2B (g)     در يك استوانه در فشار ثابت

انجام مي شود . در اثر اين عمل j 1000 گرما آزاد مي شود .

j 1000 كار انجام مي شود . ΔE و ΔH اين فرآيند كدام است ؟

 

۹- اگر براي افزايش دماي gr 225 سرب به مقدار 0C  35  به

j 228 گرما نياز باشد ، ظرفيت گرمايي ويژه و ظرفيت گرمايي

 مولي سرب را بدست آوريد ؟

Pb = 207   -   H = 1

 

 10- با توجه به معادله زير نمودار تغييرات آنتالپي را رسم كنيد و

علامت ΔE را با ذكرعلت مشخص كنيد ؟همچنين نوع واكنش

را مشخص كنيد ؟

                                 H2O (s)  +  240 kj   →   H2O ( l ) 

۱- با توجه به واكنش علامت ΔH  و ΔS را تعيين كنيد :

                S (s)  +  O2 (g)   →    SO2 (g)  +  297  kj.mol -1  

 2- كدام با كاهش آنتروپي و كدام يك با افزايش آنتروپي همراه است ؟

الف) انحلال گاز HCl درآب               ب) انحلال رنگ در تينر  

  پ) انحلال قند در آب

 ۳- هرگاه 32 گرم اكسيژن اتمي (2O) به 32 گرم اكسيژن مولكولي (O=O) تبديل شود 498 كيلوژول انرژي به شكل گرما آزاد مي شود .

الف) معادله واكنش انجام شده را بنويسيد ؟

ب) محتواي انرژي O=O نسبت به محتواي انرژي 2O كمتر است يا بيشتر ؟ چرا ؟

 ۴- براي اندازه گيري گرماي يك واكنش در فشار ثابت از چه گرماسنجي استفاده مي شود ؟

 5- گرماي تشكيل بسياري از مواد منفي است . اين به چه معناست ؟

 6- مفهوم آنتالپي استاندارد سوختن را تعريف كنيد ؟

 ۷-آنتالپي تصعيد را تعريف كنيد ؟

 8- از موارد زير كدام يك تابع حالت و كدام تابع مسير است ؟

الف) W              ب) ΔE              پ) ΔH

 9- اگر واكنش سوختن مقدار معيني بنزين يكبار در يك ظرف سرباز و بار ديگر در موتور ماشين صورت گيرد ، تغيير انرژي دروني سامانه در هر دو حالت يكسان است يا متفاوت ؟ چرا ؟

 

سوالات فصل محلول ها:

۱ چگونه مي توان ذرات كلوييد را ته نشين كرد ؟

 

2- سوسپانسيون و كلوييد را در موارد زير مقايسه كنيد :

الف) ته نشين شدن            ب) اندازه ذره هاي تشكيل دهنده

 

۳-     اثر تيندال را در كلوييدها توضيح دهيد ؟

 

۴-     حركت براوني ذره هاي كلوييدي را با شكل نشان دهيد ؟

 

۵-     در كلوييد « نشاسته در آب » فازهاي پراكنده شونده و پراكنده

كننده را مشخص كنيد ؟

 

۶-     در محلولي از اسيد A به غلظت 0.1 مولار ، غلظت يون H+ برابر 0.001

مولار است . درصد تفكيك يوني اسيد چقدر است ؟

 

۷-     اگر درصد تفكيك يوني محلول استيك اسيد ( CH3COOH )‌ 0.4 مولار

0.935 درصد باشد ، غلظت H + آن را محاسبه كنيد ؟

 

۸-     چرا محلول الكتروليت هايي مانند NH3 و HF در آب ، رساناي

ضعيف جريان برق هستند ؟

 

۹-     دو عامل مؤثر بر درصد تفكيك يوني يك ماده در حلالي مانند آب

 را بنويسيد ؟

تستهای بخش 2 ( ترمودینامیک)

1-      ……… نوعي انرژي است كه به حركت ذره هاي تشكيل دهندة ماده بستگي دارد.

  1) انرژي پتانسيل                                     2) انرژي شيميايي

  3)  انرژي گرمايي                                      4) هر سه

2-      شاخهاي از ترموديناميك مي باشدكه گرما وانتقال انرژي در واكنشهاي شيميايي را مورد بررسي قرار مي دهد

  1) ترموشيمي                                    2) سينتيك

  3) الكتروشيمي                                  4) بيوشيمي              

3-      مطالعه ي ……… انرژي گرمايي در طي يك …….. و بررسي تغييرات آن و تاثيري كه بر حالت ماده دارد موضوع ترموشيمي ( گرما شيمي ) مي باشد.

1)    کمی - تغيير فيزيكي                     

 2) كيفي تغيير فيزيكي

 3)كمي و كيفي واكنش شيميايي      

 4) كمي و كيفي تغيير فيزيكي                                                                        

 

5-  كدام عبارت نادرست است ؟

1)      دماي هر جسم معياري از درجه ي گرمي آن است .

2)      هنگام تبديل بخار آب به باران ، مقداري گرما جذب مي شود .

3)      تفاوت دماي دوجسم ، نشانگر تفاوت انرژي جنبشي ذره هاي آنهاست.       ( كنكور رياضي 84 )

4)      انرژي گرمايي ، نوعي انرژي است كه به حركت ذره هاي ماده بستگي دارد.      

                                                                                                     

6- مقدار گرماي مورد نياز براي بالا بردن دماي يك گرم آب خالص به اندازة  oC1 مي باشد .

  1) cal1                               ۲) Cal 1

  3) J 1                                 ۴)  KJ 1

 

7- ژول انرژي لازم براي بالا بردن كتابي به جرم.. به ارتفاع …… از سطح زمين تعريف مي شود.

 1)  10 كيلوگرم 10 سانتي متر                              2) 1 كيلوگرم 1 سانتي متر

 3)  1  كيلوگرم 10 سانتي متر                               4) 10 كيلوگرم 1 سانتي متر

 

8- يكاي  J.g -1.oC –1  مربوط به كدام يك از عبارتهاي زير مي باشد ؟

1) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك مول ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

2) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك گرم ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

3) مقدار گرماي لازم براي افزايش دماي يك  ماده به اندازة oC 1 مي باشد.

4) هر سه

 

9- از بين يكاهاي زير كدام يك كوچكتر و كدام يك بزرگتر است ؟

 1) J  و KJ                                ۲) cal  و Cal

 3) J  و Cal                               ۴) cal  و KJ

 

10- كدام يك از كميتهاي زير به جرم ماده بستگي دارد ؟

1) ظرفيت گرمايي ويژه                              2) ظرفيت گرمايي مولي

3) ظرفيت گرمايي                                    4) هر سه

 

11- ظرفيت گرمايي ويژة آب .

 1) درحالت جامد و مايع برابر است          

 2) درحالت جامد بيشتر از مايع است

 3) در حالت مايع بيشتر از جامد است            

 4)بسته به دماي آب ممكن است در حالت مايع بيشتر يا كمتر از حالت جامد باشد

 

12- دو ليوان آب هردوداراي ml 100 آب مي باشند و دماي ظرف اول oC 50 و ظرف دوم oC 60   مي باشد در اينصورت كدام گزينه درست است ؟

1) ميانگين سرعت حركت مولكولهاي آب در هردو ليوان برابر است

2) ظرفيت گرمايي آب درهردوليوان تقريبابرابر است

3) انرژي گرمايي آب در ليوان اول بيشتر از ليوان دو.م است

4) ظرفيت گرمايي ويژه براي ليوان اول بيشتر از ليوان دوم است

 

13- دو ليوان يكي داراي ml 50 آب وديگري داراي ml 100 آب مي باشندو دماي آب درهردوليوان برابر است در اين صورت ……..

1) انرژي گرمايي در هردوليوان برابر است

2) ميانگين سرعت حركت مولكولهاي آب در هردو ليوان برابر است

3) ظرفيت گرمايي آب درهردوليوان برابر است

4) ظرفيت گرمايي ويژه براي ليوان دوم بيشتر از ليوان اول است

 

14- گرماي ويژة سرب  J.g -1.oC –1 129 /0 است . چند ژول گرما لازم است تا دماي g 2 سرب را  از   oC 25/22 به دماي oC ۲۷/۲۵ برساند؟

1)   ۰/۱۲۹                                 2) ۰/۲۰۹۲

3)  ۴۱۸/۴                                  4)  ۴۱۸۴

 

15- ظرفيت گرمايي g 100 آب چقدر است ؟( ظرفيت گرمايي ويژة آب J.g –1.oC –1 184 /4 مي باشد)

1)  ۲/۰۹۲                                     2)  ۰/۲۰۹۲

3)  ۴۱۸/۴                                       4)  4184

 

16-ظرفيت گرمايي ويژة نيكل  J.g –1.oC –1 444 /0  است.اگر J 8/88 گرما به نمونه ا ي از نيكل به

جرم g 10 كه در دماي 10 درجة سانتي گراد است بدهيم دماي نهايي آن چقدر خواهد شد ؟

1) 15                                      2) 25

3) 30                                      4) 40

 

17- نمونه هايي با جرم برابر از فلزهاي زير را در آب جوش قرار مي دهيم تا با آب همدما شوند. سپس هر فلز را در يك ليوان آب با حجم و دماي يكسان قرار مي دهيم . بعد از گذشت دو دقيقه دماي آب را در ليوانها اندازه مي گيريم . كدام گزينه در مورد دماي آب ليوانهاي حاوي فلزها درست است .

 

1)  Au > Cu > Ag > Fe                                                  فلز       ظرفيت گرمايي ويژه           

 

 2) Ag > Fe > Au > Cu                                                  Cu              ۰/۳۸

 3) Cu > Au > Ag > Fe                                                  Fe               ۰/۴۵

 4) Fe > Cu > Ag > Au                                                  Au              ۰/۱۳

                                                                                  Ag               ۰/۲۴

18- كدام يك از گزينه هاي زير درست است ؟

1) چگالي ، ظرفيت گرمايي و دما خواص مقداري مي باشند.

2) چگالي و ظرفيت گرمايي خواص شدتي و دما خواص مقداري مي باشد.

3) چگالي ودما خواص مقداري و  ظرفيت گرمايي خواص شدتي مي باشد.

4)چگالي ودما خواص شدتي  و  ظرفيت گرمايي خواص  مقداري مي باشد.

 

 

19- كداميك شدتي است ؟

1) ظرفيت گرمايي مولي                                    2) جرم جسم

3) حجم جسم                                                 4) انرژي دروني

 

20- سامانه أي كه با محيط خود مبادله ي ماده و انرژي دارد سامانه ي …… و سامانه أي كه با محيط خود مبادله ي ماده و انرژي ندارد .. .. ناميده مي شود.

1) باز بسته                        2) باز ايزوله

3) ايزوله باز                        4) ايزوله بسته

                                   

21- يك ليوان پرازآب داغ و يك فلاسك آب جوش و يك بادكنك به ترتيب چه نوع سامانه أي  مي باشد؟

1) باز بسته- بسته                             2) باز منزوي بسته

3) باز منزوي منزوي                         4) بسته منزوي منزوي      

 

22- كدام رابطه در باره ي مقدار تغييرات انرژي دروني (DE) يك سيستم (سامانه) درست است ؟

 1) DE = qp                           ۲)= -pDW DE  

3) = q + W DE                      ۴)= q + pDW DE            (  كنكور تجربي و رياضي 84)

 

23- هنگامي كه سيستم برروي محيط كار انجام مي دهد و از محيط پيرامون خود گرما دريافت      

مي كند علامت كار و گرما به ترتيب چگونه است ؟

1) منفي ،  منفي                              2) منفي ، مثبت

3) مثبت ، مثبت                                4) مثبت ، منفي

 

24- به مجموع انرژي پتانسيل و انرژي جنبشي ذره هاي تشكيل دهندة ماده يك ماده مي گويند .

1) آنتالپي                                   2) انرژي شيميايي

3) انرژي دروني                            4) انرژي گرمايي

 

25- در واكنش   3Mg + N۲   ------->    Mg3N2      تغيير انرژي دروني سيستم به ازاي تشكيل 2مول Mg3N2   كدام است ؟

1) E2-E1                                    ۲) E2-E1 2

3) 2E2 – 2E1                              ۴) ( E2- E1 )   

26- در واكنش 2H2 + O2  ------->   2H2O      تغيير انرژي دروني سيستم به ازاي تشكيل 1مول H2O كدام است ؟

1) E2-E1                                   ۲) E2-E1 2

3) 2E2 – 2E1                            ۴) ( E2- E1 )   

27- در واكنش 2C2H6(g) + 7O2(g)    ------->   4CO2(g) + 6H2O(g)    علامتDV   P ، q و W به ترتيب كدام است ؟

1) منفي ، مثبت ، منفي                               2) مثبت ، منفي ، مثبت

 3) منفي ،منفي ، منفي                              4) مثبت ، منفي ،منفي

 

28- در واكنش A   ------->  B گرما آزاد مي شود . بدين ترتيب اين واكنش را …… مي نامند در واكنش هايي از اين نوع آنتالپي واكنش دهنده ها از فرآورده ها .. و علامت DH ..است.

1) گرماده بيشتر منفي                               2) گرماگير بيشتر منفي

3) گرماده كمتر مثبت                                 4) گرماگير كمتر مثبت

 

29- در سوختن بنزين در موتور اتومبيل و ظرف سرباز كدام مورد صحيح است ؟

1) در موتور اتومبيل تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت كار وكمتر به صورت گرما ظاهر مي شود

2) در موتور اتومبيل تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت گرماوكمتر به صورت كار ظاهر مي شود 

3) در ظرف سرباز تمامي تغيير انرژي دروني به صورت كار ظاهر مي شود 

4) در ظرف سرباز تغيير انرژي دروني بيشتر به صورت كار وكمتر به صورت گرما ظاهر مي شود 

 

30-  در واكنش  3H2(g) + N2(g)  ------->   2NH3(g)    علامت w ……. بوده و كار انجام شده را كار …….. مي گويند.

1) مثبت ، ناشي از انبساط                              2) منفي ، ناشي از انبساط

3) مثبت ، ناشي از انقباض                              4) منفي، ناشي از انقباض   

31- در واكنش   CH۴(g) + 2O2(g)    ------->    CO2(g) + 2H2O(g) كار انجام شده ………… است.

1) ناشي از انبساط                                    2) ناشي از انقباض

3) صفر                                                    4) برابر q

 

32- اگر سوختن بنزين در يك ظرف سربسته(بدون تغيير حجم) انجام شود تغييرات انرژي دروني كدام است ؟       

  1) q                                      ۲) w

3) w + q                                  ۴) q – w

 

33- اگر كيسه اي پلاستيكي و يخ خشك موجود در آن را يك سيستم تصور كنيم و كتابي را بر روي اين سيستم قرار دهيم ، در اين صورت كيسه به تدريج پر از گاز مي شود . در اين فرآيند همزمان با ……… گرما توسط سيستم ، كار توسط …… روي …….. انجام شده است .

1) آزاد شدن محيط سيستم                        2) جذب سيستم محيط

3) آزاد شدن سيستم     محيط                      4) جذب     محيط   سيستم

 

34- ظرف شمارة 1 حاوي آب داغ و ظرف شمارة 2 حاوي يخ مي باشد . اگر اين دو ظرف را در دماي محيط قرار دهيم علامت DE  در اين دو سيستم كدام است ؟

1) در ظرف 1 منفي در ظرف 2 مثبت                    2) در هر دو ظرف مثبت

 3) در هر دو ظرف منفي                                      4) در ظرف 1 مثبت در ظرف 2 منفي

 

35- در واكنش  Zn(s) + 2HCl(aq)   ------->  ZnCl2(aq) + H2(g)    سيستم مورد نظر به گونه اي است كه بين سيستم و محيط مبادلة گرما صورت نمي گيرد در اين صورت تغيير انرژي دروني به صورت …… ظاهر مي شود و علامت DE ………   مي باشد . ( واكنش در يك پيستون متحرك انجام مي شود)

1) گرما مثبت                                   2) گرما و كار مثبت

 3) كار منفي                                   4) گرما و كار منفي

 

36- كدام يك تابع حالت مي باشد ؟

 1) DE                                          ۲) DH

 3) DS                                          ۴) هر سه

 

37- اگر براي انجام فرآيندي مسيرهاي متفاوتي وجودداشته باشد كدام نتيجه گيري نادرست است؟

1)      تغيير انرژي دروني سيستم در تمام مسيرها يكسان است .

2)      تغيير انرژي دروني سيستم يك تابع حالت است.

3)      تغييردر انرژي دروني يك سيستم به مسير انجام فرآيند بستگي ندارد.

4)      تغييردر انرژي دروني درهرمسير مخصوص به خود وبامسيرهاي ديگر متفاوت است.

 

 38- كدام يك تابع حالت نمي باشد ؟

1) q                                               ۲) حجم

 3) دما                                           4) فشار

 

39- براي واكنشي كه در حجم ثابت انجام مي شود q برابر است با :

1) DH                                       ۲) DE

 3) DS                                      ۴) w

 

40- براي واكنشي كه در فشار ثابت انجام مي شود q برابر است با :  

1) DE                                     ۲) DS

 3) DH                                    ۴) DV

 

41- براي واكنشهايي كه فقط از مواد جامدومايع تشكيل شده اند چون .. بسيار ناچيز است ،ازاين رو مقدار .. را تقريبا برابر .. درنظر مي گيرند.

1) DS - DS - DH                            ۲) DV - DE - DH

3) DE - DV - DH                            ۴) DV - DE - DS  

                          

42- در ترموديناميك به فرآيندي كه در آن q برابر …… باشد فرآيند …… مي گويند.

1) صفر- بي دررو                        2) بي نهايت بي دررو

3) صفر كامل                           4) بي نهايت كامل

 

43- حل شدن كلسيم كلريد خشك در آب ……. و آمونيوم نيترات در آب …… مي باشد.

1) گرماگير گرماده                                2) گرماده گرماگير

 3) گرماگير - گرماگير                              4) گرماده گرماده

 

 

47- در واكنش سوختن اتان تغيير آنتالپي هنگامي كه بخار آب توليد مي شود نسبت به موقعي كه آب در حالت مايع توليد مي شود ، ……..

1) منفي تر است                                          2) مثبت تر است

3) مساوي است                                           4) نمي توان اظهار نظر كرد

 

48- حالت استاندارد ترموديناميكي پايدارترين شكل مادة خالص در فشار ……. و دماي ……..ودر حالت محلول غلظت …….. تعريف مي شود .

1)  atm1 ، صفر درجه ، 1 گرم بر ليتر                 2) atm 10 ، صفر درجه ، 1 گرم بر ليتر 

3) atm1 ، 25 درجه ، 1 مول بر ليتر                    4) atm10 ، 25 درجه ، 1 مول بر ليتر

 

49- كدام يك از آنتالپي هاي زير مي تواند هم مقداري مثبت و هم مقداري منفي باشد ؟

1) آنتالپي تشكيل                                   2) انتالپي پيوند

3) آنتالپي ذوب                                     4) آنتالپي تبخير

 

50- كداميك از آنتالپي هاي زير مي تواند فقط مقداري منفي باشد ؟

1) آنتالپي تشكيل                                       2) انتالپي پيوند

3) آنتالپي سوختن                                      4) آنتالپي تصعيد 

 

51- آنتالپي تشكيل در كدام گونة زير صفر است ؟

1) Na(g)                                     ۲)    H2O(g)   

3) NH3(g)                                     ۴) Hg(l)   

 

52- تغيير انتالپي در معادلة C(s) + O2(g)   ------->    CO2(g)      معادل كدام گزينه مي باشد ؟

1) آنتالپي تشكيل                                     2) انتالپي پيوند

3) آنتالپي تبخير                                        4) آنتالپي تصعيد

 

53- تغيير انتالپي در كدام مورد برابر آنتالپي پيوند است ؟

1) 2HCl   ------->   H2 + Cl2                    ۲) O2      ------->   2O     

3) H2O(S)   ------->    H2O(g)                    ۴)       O  -------> 4O 2 

 

 

54- تغيير انتالپي در كدام مورد زير معادل گرماي تشكيل مولي است ؟

1)    H2 + Cl     ------->   HCl + H              ۲)   H2 + Cl2    ------->   2 HCl

 3)    H + Cl ------->    HCl                      ۴)   H2 + Cl2  ------->      HCl

                   

سوالات شیمی3- فصل دوم

سؤالات شیمي ۳- ترموديناميك

 

 ۱-    كداميك از موارد زيرمي توانند ، يكاي ظرفيت گرمائي باشند؟

الف- j / c              ب- j / g c                 ج- j / k                  د- j / g k

1/ الف وب                2 / ج و د                    3 / الف و ج              4 / ب و د

 

۲- ظرفيت گرمائي ويژه ماده  A از B  بيشتر است.آيا ظرفيت گرمائي مولي آنها هم به همين صورت است؟

۳- براي اينكه يك مول آب ، يك درجه سلسيوس گرم شود،4/75 ژول لازم است.اگر دو مول آب 10 درجه گرم شود،چند ژول انرژي لازم است؟

 

۴- در دماهاي معمولي ظرفیت گرمائي ويژه كربن به شكل گرافيت برابر با j / g c 72/0 مي باشد.هر گاه در اين شرايط 216 ژول گرما به 5 مول گرافيت داده شود،دماي آن چند درجه سلسيوس افزايش خواهد يافت؟(جرم مولي كربن = 12)

 

۵- به دو ظرف كه يكي حاوي يك ليتر وديگري دو ليتر آب دارد، به يك اندازه گرما مي دهيم،آيا هر دو به يك اندازه تغييردما ميدهند؟ يا يكي زودتر گرم مي شوند؟ چرا؟

 

۶- دانش آموزي 100 ميلي ليتر محلول 5/0 مولار NaOH را با 100 ميلي ليتر 5/0 مولار  HCl در يك ليوان پلاستيكي مخلوط و مشاهده مي كند، دما به اندازه  T1   افزايش مي يابد.هر گاه اين آزمايش را با استفاده از 200 ميلي ليتر از همين محلولها تكرار كند، تغيير دما را  T2   اندازه گيري مي كند. با فرض اينكه هيچ گونه گرمائي از دست نرفته و يا توسط ليوان جذب نشده باشد، چه رابطه اي بين T1    و T2    وجود دارد؟

 

۷- در واكنش A2 + B2 " 2AB   اگر محتواي انرژي مواد اوليه و مواد حاصل به ترتيب برابر با E1  و E2  باشد، تغييرات انرژي سامانه به ازاي تشكيل هر مول AB كدامست؟

 

۸-  واكنشA(g) + B(g)  AB(g) "  در زير يك پيستون با فشار ثابت در دماي ثابت انجام مي شود و از اين راه 1000 كالري گرما آزاد مي كند و براي بالا بردن پيستون 1000 ژول كار انجام مي دهد. H  r   واكنش كدامست

(j 18/4 = 1cal)

۹-در شرايط فشار ثابت، اگر سامانه روي محيط كار انجام دهد، چه رابطه اي بين H r   وE r    وجود دارد؟

 

۱۰- در ظرفي با پيستون روان و عايق بندي شده بدون مبادله گرمائي با محيط پيرامون، مقداري گاز متان سوزانده مي شود.

 r   و E  r   چقدر است؟

۱۱- فرآيند انجماد آب را در صفر درجه سلسيوس و فشار استاندارد در نظر بگيريد.علامت q و E r   در اين فرآيند به ترتيب چيست؟

 

۱۲- اگر حجم مولي آب و يخ به ترتيب 018/0 و 02/0 ليتر باشد و تبديل يك مول آب به يخ با توليد kj6 گرما همراه باشد ، تغيير انرژي دروني جقدر است؟

 

۱۳- از سوختن 2/1 گرم منيزيم در گاز اكسيژن kj 09/30 گرما آزاد مي شود.گرماي لازم براي واكنش تجزيه

3MgO ---- 2Mg + O2   بر حسب كيلوژول چقدر است؟

۱۴- با توجه به رابطه kj / mol 286- = ( مايع H20  ) Hf     ، گرماي تشكيل 36/0 گرم آب چه قدر است؟

۱۵- از سوختن يك مول گوگرد خالص در اكسيژن در حدود kj  296گرما آزاد مي شود.از سوختن 1 گرم گوگرد كه 64% خالص است.چند كيلوژول گرما آزاد مي شود؟

 

۱۶- آزمايش نشان ميدهد وقتي 27/3 گرم فلز روي را در محلول هيدروكلريك اسيد حل مي كنيم،7/7 كيلوژول گرما در شرايط آزمايش آزاد مي شود.H  r  اين واكنش چقدر است؟

۱۷- با توجه به واكنش  CH4 + 2O2  ----  CO2 + 2H20 + 800 kjاز سوختن يك ليتر گاز متان چند كيلوژول گرما آزاد مي شود؟

 

۱۸- با توجه به آنتا لپي واكنشهاي 1و2 آنتالپي واكنش 3 كدامست؟

1/ N2(g) + 3H2(g)  ----- 2NH3(g)                                   r H = -92/2kj

 

2/ 4NH3(g) + 5O2(g) ---- 4NO(g) + 6H2O(l)                  r H = -1169/2kj

 

3/ 2N2(g) + 6H2(g) + 5O2 (g) ----- 4NO (g) + 6H20(l)     r H = ?

 

 Powered By
BLOGFA.COM