نمونه سوالات شیمی 2

 

1-اگر تعداد الكترون هاي يون M3+  برابر 28 و عدد جرمي اين يون نيز 73 باشد ، تعداد نوترون هاي اتم M را محاسبه كنيد ؟

2- نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم اتمي amu 107 و amu 109 مي باشد . اگر جرم اتمي ميانگين نقره amu 107.96 باشد ، درصد فراواني هر يك از ايزوتوپ ها را بدست آوريد ؟

3- در L=1 چند اوربيتال وجود دارد ؟

4- دو ويژگي تركيب هاي يوني را بنويسيد ؟

5- چرا عناصر يك گروه خواص مشابه دارند ؟

6- آرايش الكتروني عنصري به nSn nPn  ختم مي شود . دوره و گروه و عدد اتمي اين عنصر را با ذكر دليل مشخص كنيد ؟

7- اتم Na ­11   از چه راهي به آرايش هشتايي پايدار مي رسد ؟ ذره باردار حاصل از آن آنيون است يا كاتيون ؟

8- اوربيتالهاي S‌چه شكلي دارند ؟ و اندازه اوربيتالهاي 2S  و 3S را با هم مقايسه كنيد ؟

9- در تركيب NH4Cl چه نوع پيوندهايي وجود دارد ؟

10- چرا واكنش پذيري شيميايي فلزهاي قليايي خاكي كمتر از فلزهاي قليايي است ؟

۱1- انرژي يونش عناصر داده شده را با يكديگر مقايسه كنيد :

الف)  N 7   با    O 8                ب) Na 11      با      K 19    

۱2- Mg 12  از نظر خواص شيميايي به كداميك از عناصر A 37  يا  B 20  يا  C 14  شبيه تر است ؟ با ذكر دليل

۱۳- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) اصل هوند     ب) عدد كوانتومي مغناطيسي     پ) قانون تناوبي

۱4- اگر يك قطعه يخ D2O را در آب معمولي H2O  بياندازيم ، روي آب شناور مي ماند يا فرو مي رود ؟ چرا ؟

۱5- در عنصر Fe 26  چند الكترون با عدد كوانتومي فرعي 1 و 2 وجود دارد ؟

۱6- چرا جامدهاي يوني در اثر ضربه خرد مي شوند ؟

۱7- در مورد پرتوهاي كاتدي به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) جنس اين پرتوها از چيست ؟

ب) جهت حركت پرتو كاتدي به سمت كدام الكترود است ؟‌

پ) چگونه مي توان پرتو كاتدي را در يك لوله پرتو كاتدي آشكار كرد ؟

۱8- وجو ايزوتوپ هاي يك عنصر با كدام مورد از نظريه اتمي دالتون مطابقت ندارد ؟

۱9- پديده فلوئورسانس را توضيح دهيد و مشخص كنيد اين پديده چه تفاوتي با پديده فسفرسانس دارد ؟

۲0- در دستگاه توليد پرتوهاي X اگر آند را از جنس فلزهاي مختلفي قرار دهيم ، فركانس پرتو X به چه عاملي بستگي دارد ؟ توضيح دهيد.

 ۲۱- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) واكنش توليد سديم كلريد گرماده است يا گرماگير ؟

ب) منظور از انرژي شبكه چيست ؟

۲2- آرايش الكتروني آخرين تراز انرژي دو يون A- و B2+  به  2P6  ختم مي شود :

الف) اين دو عنصر به كدام گروه و تناوب تعلق دارد ؟

ب) فرمول تركيب اين دو با هم چيست ؟

پ) پيوند آنها با هم بيشتر چه خصلتي دارد ؟ چرا ؟

۲3- چرا جامدهاي يوني در اثر ضربه خرد مي شوند ؟

۲4- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دماي ذوب سديم كلريد چند است ؟   ب) مس (II) سولفات بدون آب چه رنگي دارد ؟

 ۲۵ جامدهاي يوني در چه حالتي رساناي جريان الكتريسيته مي باشند ؟ چرا ؟

۲۶-نام تركيبات زير را بنويسيد ؟

الف) KMnO4                 ب) Cu2S                       پ) Mg(NO2)2

۲7- فرمول شيميايي تركيبات زير را بنويسيد ؟

الف) آلومينيم سولفات        ب) آهن (II) هيدروژن كربنات    پ) آمونيوم نيترات

۲۸ عدد اتمي عناصر A و B و C به ترتيب پشت سر هم ( متوالي ) مي باشد . اگر آرايش الكتروني لايه آخر عنصر B برابر 3S2  3P6  باشد :

الف) كدام عنصر مي تواند فلز باشد ؟ چرا ؟

ب) كدام يك كاتيون و كدام يك آنيون تشكيل مي دهد ؟ چرا ؟

پ) آيا گاز نجيب هم وجود دارد ؟ چرا ؟

ت) از تركيب دو عنصر از عناصر فوق مي توان جامد يوني بدست آورد . فرمول آنرا بنويسيد

۲9- الف) انرژي شبكه تركيبات MgO  و  Al2O3  و  CaO‌  را با يكديگر مقايسه كنيد ؟ با ذكر دليل   ( O8  و  Mg 12   و  Ca 20    و  Al 27 )

ب) دماي ذوب كدام تركيب از همه بيشتر است ؟ چرا ؟

۳0-    0.26  گرم نمك آب پوشيده ي آهن (II) سولفات را حرارت مي دهيم تا 0.152 گرم نمك بي آب باقي بماند.تعداد مولمول هاي آب تبلور را بدست آوريد؟ g / mol  152=FeSO4

 عدد كئورديناسيون سديم كلريد چقدر است؟

۳2-   استحكام وپايداري يك پيوند شيميايي به چه عواملي بستگي دارد؟

۳3-   علت پايداري گازهاي نجيب را بنويسيد.

۳4-  تشكيل پيوند يوني بين كلر وسديم را در واكنش بينشان نشان دهيد؟

۳5-  كدام تركيب انرژي شبكه ي بلور بيشتري دارد ؟ چرا؟ NaF يا  NaCl

۳6-  نام تركيبات زير را بنويسيد.

الف- SnCl2            ب- (NH4)3PO4            پ- Ca(NO3)2           

    ت- Fe(OH)2            ث- AlPO4

۳7-   هر يك از اتم هاي كلسيم ، اكسيژن ، يد و نيتروژن از چه راهي به آرايش هشتايي پايدار(گاز نجيب) مي رسند؟

۳8-    از حرارت دادن 03/2 گرم از يك نمك آبدار (متبلور) ، 15/1 گرم از وزن كاسته مي شود. اگر جرم مولي اين نمك 95 باشد ، تعداد مولكول هاي آب تبلور اين نمك چقدر است؟

۳9-   تشكيل هر يك از تركيب هاي يوني زير را بانمايش الكترون هاي مبادله شده نشان دهيد.

الف- CaO         ب- MgF2                   پ- CsCl                   ت- AlF 

۴۰-   به نظر شما کدام دو عنصر مي توانند قوي ترين پيوند يوني را تشکيل دهند. چرا؟

سوالات مختلف:

۱-  1.22 گرم باريم كلريد متبلور به فرمول BaCl2 . 2H2O   داراي 0.18 گرم آب تبلور است . جرم مولكولي نمك BaCl2  را بدست آوريد ؟

2- فرمول شيميايي تركيبات زير را بنويسيد ؟

الف) آمونيوم كربنات                          ب) مس(II) اكسيد 

     پ) كربن تترا كلريد                       ت) دي نيتروژن تري اكسيد

3- بين طول پيوند و انرژي پيوند چه رابطه اي وجود دارد ؟

4- عدد اكسايش عناصري را كه زير آنها خط كشيده شده بدست آوريد ؟

الف)  Cr2O7 2-       ب) HNO3  

5- اگر جرم مولكولي تركيبي g/mol  88 و فرمول تجربي آن C2H4O  باشد ، فرمول مولكولي اين تركيب را مشخص كنيد ؟ ( 1= H  و  12= C  و  16= O )

6- با توجه به فرمول مولكول هاي روبرو : الف) NH3    ب) CH3Cl    ت) SO3

الف) ساختار لوويس اين تركيب ها را رسم كنيد ؟

ب) شكل هندسي اين تركيب ها را مشخص كنيد ؟

پ) با بيان علت زاويه پيوندي در مولكول NH3 را پيش بيني كنيد ؟

ت) در كدام تركيب پيوند داتيو وجود دارد ؟

7- مفاهيم زير را تعريف كنيد ؟

الف) انرژي شبكه               ب) فرمول ساختاري              پ) مولكول قطبي

8- چرا جامدهاي يوني در حالت جامد رساناي جريان برق نيستند ، ولي در حالت مذاب يا محلول رساناي جريان برق مي باشند ؟

9- هنگامي كه دو اتم براي تشكيل پيوند كووالانسي به يكديگر نزديك مي شوند چه نيروهاي جاذبه و دافعه اي بين آنها بوجود مي آيد ؟

10- چرا نقطه جوش HF بالاتر از HCl است ؟

   درستي يا نادرستي هر يك از عبارت هاي زير را بنويسيد.

1-    تركيب هاي آلي همگي فرآورده هاي نفت خام هستند و افزون بر تامين مواد لازم، انرژي مورد نياز را نيز تامين مي كنند.

2-   كربن از طريق از دست دادن الكترون به آرايش هشتايي دست مي يابد.

3-در الماس هر اتم كربن با چهار پيوند به اتم هاي مجاور متصل شده است.

4-در الماس و سيليس 4 پيوند در اطراف كليه اتم ها وجود دارد.

5- نرمي گرافيت به علت وجود پيوندهاي كووالانسي در داخل صفحات گرافيت است.

6- در الماس آرايش اتم ها كنار هم به صورت چهار وجهي است.

7 در سيليس بين هر پيوند Si-Si  دو اتم اكسيژن قرار گرفته است.

8- در هر لايه ي گرافيت، اتم كربن با چهار پيوند و با آرايش سه ضلعي مسطح به 4 اتم كربن ديگر متصل شده است.

9- تركيب هاي آلي از مولكول ساخته شده اند و از اين رو تركيب هاي كووالانسي يا جامدهاي كووالانسي هستند.

10- آلكان را به اين علت پارافين مي نامند كة ميل تركيبي كمي براي واكنش هاي شيميايي دارد.

11- طول پيوند C=C  از C-C  كوتاه تر است و انرژي پيوند آن بيش تر است.

12- هيدروكربن هاي سير نشده واكنش پذير تر از هيدروكربن هاي سير شده هستند. 

13- با اضافه كردن يك اتم هيدروژن به يك آلكان، گروه آلكيل به دست مي آيد.

 

۱_شكل هندسي مولكول    CO , SO 2  را باتوجه به ساختار لوويس آن تعيين كنيد.

2-پيوند كووالانسي قطبي و نا قطبي را تعريف كنيد.

3-شكل هندسي مولكولهاي NH 3 , H 2O   را پيش بيني كنيد.

4-فرمول تجربي يا فرمول مولكولي كداميك تصوير بهتري از مولكول در اختيار مي گذارد؟

5-رسانايي الكتريكي بسيار كم آب خالص نشان دهندة چيست؟

6_پيوند هاي هيدروژني چه هنگامي تشكيل مي شوند؟

7-پيوند كووالانسي چگونه تشكيل مي شود؟

8_چرا زاوية پيوند در مورد SO 2 به جاي 120 درجه برابر 5/119 درجه مي باشد؟

9_كدام يك از پيوندهاي زير قطبي تر است؟     1) O_F      2) S_F

 ۱- فرمول تركيبات زير را بنويسيد.

الف- كلسيم كلريد       ب- آلومينيوم اكسيد          پ- ليتيم اكسيد

  ت- منيزيم فلوئوريد            ث- مس(I) سولفيد

2-  عدد كئورديناسيون را تعريف كنيد.

3-   نمك هاي آب پوشيده چه نمك هايي هستند؟

4-   پيوند يوني چگونه بوجود مي آيد؟

5-  از بين نمونه هاي زير كدام يك ذره ي مثبت وكدام يك ذره ي منفي است؟ بار را در هر مورد مشخص كنيد.

 الف- اتمي كه 10 الكترون ، 11 پروتون و 11 نوترون دارد.

 ب- اتمي كه 10 الكترون ، 10 پروتون و 10 نوترون دارد.

 پ- اتمي كه 8 الكترون ، 8 پروتون و 8 نوترون دارد.

ت- اتمي كه 10 الكترون ، 9 پروتون و 10 نوترون دارد.

6-      يون منفي(آنيون) چگونه بوجود مي آيد؟

7-   چه عواملي بر انرژي شبكه ي بلور مؤثرند؟

8-  آرايش الكتروني پايدار هر يك از اتم هاي زير را بنويسيد و بار يون هاي مربوط را تعيين كنيد.

         الف- يد              ب- گوگرد                پ- فسفر               ت- آلومينيوم

9-  چرا نمك ها (جامد هاي يوني ) سخت وشكننده هستند؟

10-  چرا اتم هاي گاز هاي نجيب تحت شرايط عادي با اتم هاي ديگر پيوند شيميايي نمي دهند؟

 

 

 

1-آرايش الكتروني يون هاي زير را رسم كنيد، در كدام مورد يك هشتايي

 پايدار بدست آمده است ؟

الف- -3P15         ب- +2Ca20            پ- +2Sn  50             ت- +3Ga31  

2-   نامگذاري تركيبات يوني دوتايي چگونه است؟

3-    چرا محلول ومذاب جامدهاي يوني رساناي جريان برق هستند ولي در حالت جامد رسانا نيستند؟ 

4-  جرم مولي يك نمك ، 172 گرم بر مول مي باشد. اگراين نمك داراي دو مولكول آب تبلور باشدپس از حرارت دادن 44/3 از اين تركيب ، وزن نمك بي آب حاصل چقدر خواهد بود؟

5-  انرژي پيوند را تعريف كنيد.

6-   شبكه بلور را تعريف كنيد.

7-  نام تركيب هاي زير را بنويسيد.

 الف- Li2O       ب- MnO           پ-  Fe2O3                   ت- SnCl2

8-   انرژي شبكه بلور را تعريف كنيد.

9-   يون مثبت(كاتيون) چگونه بوجود مي آيد؟

10-   يونهاي مثبت و يونهاي منفي ترکيبهاي زير را مشخص کنيد.

        الف- Mns         ب- ۳ o ۲ Fe         پ- ۲ NiBr

 

 

 

 

۱- نوع نيروي جاذبه بين مولكولي در كدام مورد قويتر است ؟ چرا ؟

الف)   HCl  _ HCl      يا    ب)   H2  _  H2 

2- كدام يك از مولكول هاي زير قطبي و كدام يك ناقطبي است ؟ چرا ؟

الف) CCl4            ب) IBr               پ) H2O

3- كداميك از پرتوهاي آلفا ، بتا و يا گاما بار الكتريكي ندارد و خنثي است ؟

4- كداميك از اعداد كوانتومي جهت گيري اوربيتال ها را در فضا معين مي كند؟ 

5- هيدروژن سه ايزوتوپ دارد . كداميك از ايزوتوپ هاي آن نوترون ندارد ؟

6- در نماد زير تعداد الكترون ، پروتون و نوترون را بدست آوريد ؟     P3- 15   

7- كلر داراي دو ايزوتوپ به صورت Cl 35  با فراواني 75 درصد و نيز Cl 37  با فراواني 25 درصد مي باشد . جرم اتمي ميانگين كلر را محاسبه كنيد ؟

8- كداميك از تابش هاي مواد راديواكتيو ( آلفا- بتا – گاما ) در ميدان الكتريكي انحراف بيشتري دارد ؟ چرا ؟

9- چرا فلزهاي قليايي را در زير نفت نگهداري مي كنند ؟

10- يك عنصر از دسته آكتينيدها را نام برده و يك كاربرد براي آن بنويسيد ؟

 

 Powered By
BLOGFA.COM